Privacystatement

Bel ons: 010 - 412 33 00

Privacystatement Van den Ende & Moll Advocaten

Algemeen
Van den Ende & Moll Advocaten (hierna: “Van den Ende & Moll”) respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene wiens persoonsgegevens door Van den Ende & Moll worden verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Van den Ende & Moll verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar juridische dienstverlening en is als zodanig verwerkingsverantwoordelijke. Voor eventuele verwerking van uw persoonsgegevens buiten onze dienstverlening om zullen wij u in het voorkomende geval om specifieke toestemming vragen.

Doel verwerking persoonsgegevens
Van den Ende & Moll verwerkt uw persoonsgegevens voor de hierna te noemen doeleinden:
- het verlenen van juridische diensten, waaronder in het bijzonder advisering en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
- uitvoering van onze overeenkomst van opdracht in het algemeen;
- het innen van declaraties;
- advisering, bemiddeling en verwijzing;
- voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
- marketing- en communicatie activiteiten.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Van den Ende & Moll verwerkt in het bijzonder de volgende persoonsgegevens:

- NAW-gegevens;
- contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
- voor de behandeling van een dossier relevante nadere persoonlijke gegevens.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Van den Ende & Moll omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt (waaronder wederpartijen) of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Van den Ende & Moll verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

- een wettelijke verplichting;
- uitvoering van een overeenkomst;
- verkregen toestemming van betrokkene(n);
- een gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Van den Ende & Moll deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en/of met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Van den Ende & Moll, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Van den Ende & Moll persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Van den Ende & Moll uw persoonsgegevens verwerkt, wordt voor zover nodig een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.Door Van den Ende & Moll ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens
Van den Ende & Moll hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Van den Ende & Moll bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacyrechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming kunt u sturen via onze aan u bekende contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Van den Ende & Moll aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Van den Ende & Moll neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media
Op onder meer de website(s) van Van den Ende & Moll zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin, Facebook of Instagram.

Van den Ende & Moll houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies
Voor zover Van den Ende & Moll gebruiksgegevens van haar website bijhoudt voor statistische doeleinden, worden de langs deze weg verzamelde persoonsgegevens in beginsel anoniem gebruikt en niet door Van den Ende & Moll verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Van den Ende & Moll te vergroten, kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Van den Ende & Moll op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

Aanpassing privacystatement
Van den Ende & Moll heeft het recht de inhoud van dit privacy statement opieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u schriftelijk contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, de heer mr. G.F. van den Ende, via: info@emadvocaten.nl, of via postadres: Wijnstraat 96E, 3011 TR te Rotterdam.

Dit privacy statement is op 1 februari 2019 vastgesteld.